แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการ
สายงานการศึกษาฝึกอบรม และวินิจฉัยให้คำปรึกษา
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
                    ด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. มีความประสงค์ที่จะสำรวจความคิดเห็น และความต้องการในการใช้สายงานการศึกษาฝึกอบรม และวินิจฉัยให้คำปรึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบในการพัฒนาและวางแผนกิจกรรมของ ส.ส.ท. ต่อไป โดยข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม จะนำเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
(กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป*     
ชื่อ - สกุล ผู้ให้ข้อมูล :  ตำแหน่ง :   เบอร์มือถือ อีเมล์ :  
ชื่อบริษัท :  ที่อยู่ :  ตำบล :  
อำเภอ :  จังหวัด :  รหัสไปรษณีย์ :  เบอร์โทรศัพท์ :  ต่อ  เบอร์โทรสาร :  
Website :  จำนวนพนักงาน:  ประเภทธุรกิจ :  ผลิตภัณฑ์ :  
โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท   
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการรับรู้ ต่อ ส.ส.ท.*  
2.1  บริษัทท่านเคยใช้บริการจัดอบรมและสัมมนาที่ ส.ส.ท. หรือไม่  เพราะ  
2.2  ช่องทางใดที่ท่านสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมจากฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
        E-mail      เว็บไซต์ของ ส.ส.ท. (www.tpif.or.th)      ส่งไปรษณีย์      App บน Smart Phone โปรดระบุ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
3.1* บริษัทท่านมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการ ฝึกอบรมพนักงานอย่างไร (ต่อคน / ปี)  
3.2  บริษัทท่านกำหนดจำนวนวัน (Man Day) ในการฝึกอบรมให้กับพนักงานเฉลี่ยต่อคนต่อปีเท่าไหร่
3.3* ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทท่านจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานกี่ครั้ง (ครั้ง/ปี)  ในรูปแบบ
3.4  บริษัทของท่านเคยส่งพนักงานเข้ารับฝึกอบรม/สัมมนา ณ ที่ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 องค์กร) นอกเหนือ จากส.ส.ท.
       1. ชื่อหน่วยงาน  เพราะ
       2. ชื่อหน่วยงาน  เพราะ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความต้องการในการฝึกอบรมมม
4.1* บริษัทท่านมีปัจจัยในการพิจารณาเลือกสถาบัน/หน่วยงานในการฝึกอบรมบุคลากรอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
  สถาบันมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในด้านฝึกอบรมบุคลากร
  วิทยากรในการฝึกอบรมมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างแท้จริงในการฝึกอบรมบุคลากร
  สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานได้จริง
  มีหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร หลากหลายตรงตามความต้องการ
  เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมมีความทันสมัยตามมาตรฐานสากล
  อัตราค่าบริการเหมาะสม
  จำนวนวันในการฝึกอบรมมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร
  สถานที่ตั้ง ง่ายและสะดวกในการเดินทาง
  อื่น ๆ
        
4.2* บริษัทท่านมีแผน/นโยบายในการจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมในช่วงเดือนใดมากที่สุด   
4.3* บริษัทท่านมีแผน/นโยบายในการจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมในช่วงเดือนใดน้อยที่สุด   
4.4* จำนวนวันที่ท่านคิดว่าเหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร    
4.5* ค่าใช้จ่ายที่บริษัทท่านคิดว่าเหมาะสมสำหรับการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมขององค์การของท่าน ในแต่ละปีประมาณ    
4.6*  ค่าใช้จ่ายที่บริษัทท่านคิดว่าเหมาะสมสำหรับการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์การ ในแต่ละครั้ง  
4.7*  ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกสถาบันฝึกอบรม และส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม คือ ฝ่ายใด (กรุณาระบุชื่อ)
4.8*  หากท่านต้องการใช้บริการด้านการศึกษาฝึกอบรม และให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาองค์การ/ยกระดับองค์การ ท่านจะนึกถึงหน่วยงานใดเป็นแห่งแรก  
4.9 * หมวดของการพัฒนาบุคลากรและองค์การในเรื่องใดที่ท่านมีแผนที่จะต้องส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
  การบริหารและการจัดการ การบริหารงานบุคคล
  การพัฒนาตนเอง การตลาด
  การจัดซื้อและโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ
การบัญชี/การเงิน การลดต้นทุน
  การบริหารการผลิต เครื่องมือวัดและการสอบเทียบเครื่องมือ
  การบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจองค์กร
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กิจกรรมกลุ่มย่อยต่าง ๆ เช่น 5ส QCC ระบบข้อเสนอแนะ
  อื่น ๆ
4.10 นอกจากหมวดหลักสูตรในข้อ 4.10 ซึ่งเป็นหมวดพื้นฐานแล้ว ท่านต้องการเนื้อหาวิชาการที่มีความจำเป็นต่อบุคลากรในองค์กร หรือเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเฉพาะ ท่านต้องการเพิ่มเนื้อหาใดบ้าง
เนื้อหาวิชาการที่ต้องการ เทคนิคเฉพาะด้าน
1. 1.
2. 2.
3. 3.
ส่วนที่ 5 ความต้องการในการรับข่าวสารในโครงการ ET Family โดย ส.ส.ท. 
 * หาก ส.ส.ท. จะส่งข้อมูลข่าวสารของสายงานการศึกษาฝึกอบรม และวินิจฉัยให้คำปรึกษามาให้ท่าน เป็นประจำทาง e-mail สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ท่านมีความประสงค์จะรับข้อมูลดังกล่าวหรือไม่
 โดยส่งที่คุณ:  E-mail:    

ส.ส.ท. ขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม