สายงานบริการการศึกษาฝึกอบรม วินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
แบบสอบถามความต้องการด้านการพัฒนาคน กระบวนการ และองค์กร (ปีงบประมาณ 2562-2563)
                 ด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. มีความประสงค์ที่จะสำรวจความคิดเห็น และความต้องการในการพัฒนาคน กระบวนการและองค์กร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบในการพัฒนาและวางแผนกิจกรรมของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562-2563 ทั้งนี้ ข้อมูลและความเห็นของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ส.ส.ท. ส.ส.ท.ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการเข้าร่วมในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อ - สกุล ผู้ให้ข้อมูล :  ตำแหน่ง :   เบอร์มือถือ อีเมล์ :  
ชื่อบริษัท :  ที่อยู่ :  ตำบล :  
อำเภอ :  จังหวัด :  รหัสไปรษณีย์ :  เบอร์โทรศัพท์ :  ต่อ  เบอร์โทรสาร :  
ประเภทธุรกิจ :  ผลิตภัณฑ์ :   จำนวนพนักงาน:
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการพัฒนาคน กระบวนการ และยกระดับองค์กร   
2.1  แผนการพัฒนากำลังคน ปี 2562-2563 บริษัทท่านวางแผนส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมภายนอกบริษัทจำนวน
            
2.2 จากแผนประจำปีของบริษัท มีนโยบายในการพัฒนากำลังคนในด้านใด
  2.2.1 กลุ่มวิชาการจัดการและบริหารงานบุคคล     
 
 
   
2.2.2 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์   
 
 
 
     
  2.2.3 กลุ่มวิชาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   
 
 
 
     
  2.2.4 กลุ่มวิชาเครื่องมือวัดและการสอบเทียบ  
 
 
 
   
  2.2.5 กลุ่มวิชาการบริหารการผลิต   
 
 
 
   
     
  การเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Increase Productivity)  
 
 
 
   
  2.2.6 กลุ่มวิชาบำรุงรักษา   
 
 
 
   
  2.2.7 กลุ่มวิชาส่งเสริมคุณภาพและการมาตรฐาน
  2.2.7.1 คุณภาพการบริการ       
 
 
   
  2.2.7.2 คุณภาพการทำงาน      
 
 
 
     
  2.2.7.3 มาตรฐานสากล       
 
 
 
     
  2.2.8 กลุ่มวิชาการผลิตอัตโนมัติ   
 
 
   
   
   
     
  2.2.9 เนื้อหาอื่น ๆ        
2.3 บริษัทท่านมีปัจจัยในการเลือกสถาบัน/หน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรอย่างไร ( เลือกได้มากว่า 1 คำตอบ)      
 
 
 
   
 2.4 บริษัทสนใจการพัฒนากำลังคนในรูปแบบอื่นหรือไม่    
 
 
 
 
 
 
   
     
2.5 บริษัทท่านจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพนักงาน แยกตามตำแหน่งงาน อย่างไร
 
 
 
 
2.6 ท่านเห็นว่าจำนวนวันในการฝึกอบรมในแต่ละระดับของพนักงาน ควรมีระยะเวลากี่วัน/หลักสูตร (1 วัน = 6 ชม.)
 
 
 
 
 
2.7 บริษัทของท่านมีแผนงาน/นโยบาย ในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเดือนใดน้อยที่สุด
      
 
2.8 สถานที่จัดอบรมที่ง่ายและสะดวกในการเดินทางสำหรับพนักงานของท่านคือ      
         
2.9 บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณด้านการขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์การหรือไม่
 
   
ส่วนที่ 3 การให้บริการ/คุณภาพการให้บริการ
ส.ส.ท. ควรปรับปรุง/มีบริการเสริมเพิ่มเติมในเรื่อง
ส่วนที่ 4 ช่องทางการรับรู้
หาก ส.ส.ท. มีข้อมูลข่าวสาร บทความและหลักสูตรเด่นๆ ที่น่าสนใจโดยส่งเป็นประจำทาง e-mail เดือนละ 1-2 ครั้ง ส.ส.ท.
สามารถส่งมาได้ที่คุณ  ตำแหน่ง E-mail:
ส่วนที่ 5 การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี     
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หาก ส.ส.ท.จะเพิ่มความสะดวกให้กับท่าน ในการสำรองที่นั่ง Online ผ่าน www.tpif.or.th ทั้งหมดภายในปี 2563 (ไม่รับจองช่องทางอื่นๆ )
   เพราะ