Privacy Policy
 

 
ET Family  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซด์ของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซ ด์นี้ ET Family มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้
 
การใช้ข้อมูล
 
ข้อมูลที่ผู้ ใช้บริการเปิดเผยกับ ET Family ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ email address ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือชำระเงิน และอื่นๆ จะไม่ถูกนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของเจ้าของผู้ใช้บริการในอนาคต) ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะนำมาใช้ในการให้บริการ พัฒนาบริการของเว็บไซด์นี้เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ บริการ หรือปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้บริการเท่านั้น
 
ความปลอดภัยของข้อมูล
 
ข้อมูลที่ผู้ ใช้บริการเปิดเผยกับ ET Family ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ email address ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือชำระเงิน และอื่นๆ จะไม่ถูกนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของเจ้าของผู้ใช้บริการในอนาคต) ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะนำมาใช้ในการให้บริการ พัฒนาบริการของเว็บไซด์นี้เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ บริการ หรือปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้บริการเท่านั้น
 
ความปลอดภัยของข้อมูล
 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุม
การทำงานของเว็บไซด์ ET Family ทั้งหมดนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูลอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลงหรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด โดยปัจจุบัน ET Family ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์นี้ โดยเคร่งครัด

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล การเข้าสู่ฐานข้อมูลของพันธมิตรจะอยู่ภายใต้ความดูแลของทีมงาน
ET Family และผู้ที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูลได้นั้นจะต้องได้รับอนุญาติจาก ET Family
เป็นกรณีไป สำหรับผู้ใช้ทั่วไป การเข้าสู่ข้อมูลของตนเองจำเป็นต้องใช้ Username
(ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก) และ Password (รหัสผ่าน) ที่ทาง ET Familyออกให้

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ET Family ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด
 
 
นโยบายสิทธิส่วนตัวสำหรับสมาชิก ET Family
 
1. ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้าง ที่เราขอจากสมาชิก
2. การใช้ข้อมูลของสมาชิก
3. การเก็บข้อมูลของสมาชิก
4. การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงและการลบข้อมูล
5. ข้อควรระวังในเรื่องของการสูญเสียข้อมูล การใช้ในทางที่ผิดและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
1.
ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้าง ที่เราขอจากสมาชิก
ET Family จะทำการเก็บข้อมูล เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ วันเดือนปีเกิด ความสนใจส่วนตัว สื่อที่สนใจในการรับข้อมูล ซึ่งท่านเองมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความจำนงในเรื่องที่ท่านสนใจ เพื่อ ET Family จะได้นำเสนอเพียงข้อมูลที่ท่านต้องการเท่านั้น รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆที่ทาง ET Familyได้จัดขึ้นสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ จึงมีความจำเป็นที่สมาชิกต้องแสดงสิทธิด้วยชื่อ สกุล ที่ตรงกับการลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือข้อมูลในแฟ้มข้อมูลส่วนตัวล่าสุด เพื่อความสมบูรณ์ในการรับสิทธิพิเศษที่พึงได้อย่างถูกต้อง
2.
การใช้ข้อมูลของสมาชิก
จุดประสงค์หลักในการเก็บข้อมูลสมาชิก คือ การนำเสนอการบริการที่เหมาะสมมากที่สุดแก่สมาชิก และเป็นการนำเสนอที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกด้วย ซึ่งการนำเสนอดังกล่าว อาจเกิดขึ้นจากการติดต่อของ ET Familyหรือ บริษัท ร้านค้า โครงการ สถาบันการเงิน บุคคล หรืออื่น ๆ ที่ท่านได้คลิกติดต่อไปยัง e-mail address นั้น หรือโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของบริการนั้น
3.
การเก็บข้อมูลสมาชิก
ในกรณีที่มีการขอข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม ET Familyจะเป็นผู้รับทราบ และเก็บข้อมูลเหล่านั้นเพียงผู้เดียว ยกเว้นในบางกรณีที่จะมีการนำเสนอข้อมูลนั้นต่อผู้อื่น Homedd จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านสามารถพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือเลือกที่จะไม่ใช้บริการ หรือ ไม่ร่วมรายการนั้นๆได้

กรณีที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม Link อื่น ๆ ที่ถูกรวบรวมในเว็บไซต์ ET Family ข้อมูลส่วนตัวท่านอาจถูกเก็บได้ โดยกรณีนี้ ไม่เข้าข่ายในขอบเขตความรับผิดชอบของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ ET Family
4.
การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล
สมาชิกสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆในข้อมูลส่วนตัวสมาชิก ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ Username และ Password ในการเข้าไปสู่หน้า member zone แล้วทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวท่านใน "ข้อมูลส่วนตัวคุณ" รวมถึงการแก้ไขประกาศต่างๆที่ท่านได้โพสต์ไว้ด้วยค่ะ

ในกรณีที่ท่านลืม Username และ Password ให้ท่านคลิกที่ลืม Password แล้วโปรแกรมจะนำคุณไปสู่การกรอก e-mail address ที่คุณลงทะเบียนสมัครสมาชิกไว้
5.
ข้อควรระวังในเรื่องของการสูญหายของข้อมูล การใช้ในทางที่ผิด และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก
ท่านจะต้องมีรหัสผ่าน ในการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน สมาชิกคือผู้เดียว ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตนได้ และท่านคือ ผู้เดียวที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยใช้ Username และ Password ของท่านเอง

ET Familyขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลของ Username และ Password ไว้เป็นความลับ ET Familyจะไม่มีการ ถาม Password ของท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการถามโดย e-mail และในกรณีที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับผู้อื่น กรุณา sign - out ก่อนทุกครั้ง เมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการของเราแล้ว หรือปิดบราวเซอร์เมื่อท่านเสร็จ สิ้นการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านได้รับความเสียหายในภายหลัง